1. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdującym się pod domeną internetową www.revewalls.fr, zwany dalej „Sklepem” jest VMC. Z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwinowska 11, 30-331 Kraków, NIP PL5492139892, REGON: 387817474.

2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu pod adresem https://revewalls.fr// lub poprzez numer telefonu +48783311851.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie W celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem https://revewalls.fr/polityka-prywatnosci-2, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

2. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1. Sklep Internetowy lub „Sklep” – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.revewalls.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

2. Sprzedawca VMC. Z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwinowska 11, 30-331 Kraków, NIP PL5492139892, REGON: 387817474.

3. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

4. Konsument – Klient, o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Konsument to również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5. Towary – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

6. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.

7. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

8. Rejestracja – założenie przez Klienta konta w Sklepie.

9. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” lub „Do koszyka” przynajmniej jednego produktu.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy VMC , a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu.

12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez VMC, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od VMC, treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie.

13. Firmy Kurierskie – firmy świadczące przesyłkę zamówienia na rzecz Sklepu.

14. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Informacje o Towarach, Usługach i cenach

1. Informacje o oferowanych przez Sklep do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.revewalls.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „Dodaj do koszyka” lub „Do koszyka” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.

3. Poza informacją o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży na stronie www.revewalls.fr zamieszczone są informacje o Towarach:

1. które (w szczególności ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia w transporcie lub gabaryty) nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu – opisy tych Towarów zawierają oznaczenie „Zadzwoń do nas aby poznać cenę!”.

2. które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „Produkt niedostępny”.

4. Ceny Towarów I Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.

5. Wszystkie ceny Towarów I Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT.

6. Ceny Towarów od zagranicznych producentów katalogowane są w walucie euro oraz przeliczane automatycznie na polskie złote na podstawie codziennego kursu NBP. Ceny umieszczone na Sklepie mogą zatem różnić się każdego dnia.

7. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie „Dostawa w sklepie internetowym” w zakładce „Koszty dostawy”.

8. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.

9. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.

10. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.

11. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.

4. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

2. dostęp do sieci Internet,

3. adres poczty email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Plików cookies, udostępnionej pod adresem www.revewalls.fr i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

5. Rejestracja i logowanie

1. Klient W celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

2. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

1. dostępu do statusu oraz historii zamówień,

2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,

3. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach,

4. zamówienia Produktu,

5. zmiany swoich danych,

6. zmiany swojego hasła,

7. sprawdzenia swoje zamówienia,

8. całkowitego usunięcia swojego konta.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail spersonalizowany link do potwierdzenia rejestracji w Sklepie.

9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

6. Zamówienia

1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient.

2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu (w domenie www.revewalls.fr) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

4. Umowa sprzedaży Towarów I Usług zawierana jest w języku polskim.

5. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 100 sztuk łącznie. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu z personelem Sprzedawcy.

6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „Płacę” Lub „kupuję i płacę”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca.

7. Procedura składania zamówienia Towaru

1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

2. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.

3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.

4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru w kolumnie „Szczegóły produktu” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy wybrać ikonę „kosza”.

5. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania, klikając przycisk „Przejdź dalej”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:

6. „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie www.revewalls.pl, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych,

1. „Zarejestruj się” – jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na www.revewalls.pl, na tym etapie możliwe jest założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie IV niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,

2. „Kontynuuj jako Gość” – każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – pkt. IV Regulaminu).

7. „Twoje dane” pozwalają na wpisanie danych do przesyłki oraz danych do wystawienia faktury. Na tym etapie Klient proszony jest również o zaznaczenie odpowiednich zgód.

8. Na etapie „Dostawa i płatność” Klient wybiera „Sposób płatności” i „Sposób dostawy”.

9. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).

10. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane z formularza kontaktowego na stronie www.revewalls.fr.

11. Akceptacja regulaminu przez Klienta stanowi żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.

12. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. W celu dokonania płatności online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę z potwierdzeniem dokonania zakupu.

13. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.

14. Status i szczegóły Zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Moje zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail.

15. W przypadku niektórych towarów istnieje możliwość zamówienia ich bezpłatnych próbek (sampli). Jeżeli dany producent umożliwi taką opcję – przy produkcie pojawi się okienko „Zamów próbkę”.

8. Formy płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

1. przelewu bankowego,

2. płatności kartą płatniczą,

3. zapłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24, PayU

4. płatności w Salonie.

5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

2. Ceny

1. Wszystkie znajdujące się Sklepie oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatki oraz opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „Do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Ceny Towarów od zagranicznych producentów katalogowane są w walucie euro oraz przeliczane automatycznie na polskie złote na podstawie codziennego kursu NBP. Ceny umieszczone na Sklepie mogą zatem różnić się każdego dnia.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

3. Dostawa

1. Termin dostawy podany jest w karcie produktu, ustalony w sposób indywidualny.

W razie przekroczenia terminu wskazanego w karcie produktu, Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

3. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

4. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

5. Towary dostarczane są na terenie Polski.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu wyłącznie jako Konsumenci tj. Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu) oraz odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie i produkt przed jego upływem na adres firma VMC Ludwinowska 11, 30-331 Kraków lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu pod adresem https://revewalls.fr/kontakt/

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma VMC ul. Ludwinowska 11, 30-331 Kraków.

3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem

z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu w zakładce Regulamin.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał W celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

11. zawartej w drodze aukcji publicznej,

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Rękojmia i procedura reklamacyjna

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

1. listownie na adres: VMC ul. Ludwinowska 11, 30-331 Kraków,

3. elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu pod adresem https://revewalls.fr// lub poprzez numer telefonu +48783311851.

1. .

4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Konsumenta.

6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących – osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10. Promocje

1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.

2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

4. Promocje mogą wymagać użycia kodu promocyjnego, które trzeba będzie wpisać będą na podstronie koszyka.

11. Newsletter

1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu.

2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

12. Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania

i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Sklep, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.revewalls.pl,

w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

3. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

4. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:

1. adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: formularz kontaktowy znajdującego się na stronie sklepu pod adresem https://revewalls.pl/kontakt/..

5. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu,

z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się

z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://revewalls.pl/polityka-prywatnosci-2

7. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

8. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,

2. wykorzystywanie Sklepu do prowadzenia działań marketingowych,

w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,

3. publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,

4. korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Sprzedawcy,

5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,

6. korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem,

7. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

10. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.